Smog… również u nas…


6 lutego 2017 16:44

Pomiary dokonywane przez stację monitorującą zlokalizowaną na osiedlu ZWM w Trzebini pozbawiają złudzeń – oddychamy równie zanieczyszczonym powietrzem, jak krakowskie. Zapraszamy do działu Aktualności.

Niecny proceder pozbywania się wód odciekowych


25 marca 2014 00:32

Zapraszamy do działu Aktualności, gdzie zamieściliśmy zdjęcia dokumentujące niecny proceder pozbywania się wód odciekowych na trzebińskim składowisku. Zachęcamy również do zapoznania się z odwołaniem od decyzji środowiskowej dla kompostowni wydanej przez Burmistrza Miasta Trzebini,  jakie złożyliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Szokujące fakty!


14 stycznia 2014 22:56

Kolejne fakty, do jakich docieramy są naprawdę szokujące. Nie tylko przepełniona jest cześć 1 kwatery składowiska, ale od kilku lat nielegalnie eksploatuje się cześć 2! Bez koniecznych zezwoleń! Wbrew prawu, „na dziko”! Więcej w dziale Aktualności.

Przepełnienie składowiska – zwrot akcji już jest


6 października 2013 21:59

Tak jak się spodziewaliśmy, po zaskakującej decyzji WIOŚ odnośnie przepełnienia składowiska, obserwujemy zaskakujący zwrot akcji. Urząd Marszałkowski uzależnia swoje rozstrzygnięcia w  sprawie trzebińskiego składowiska od wyników badań geodezyjnych, które mają wykazać  faktyczny stopień zapełnienia 1 części kwatery składowiska. Więcej w dziale Aktualności.

Wreszcie!


19 września 2013 00:51

Po blisko roku pukania do różnych drzwi, dziesiątkach pism, na które otrzymywaliśmy zdawkowe odpowiedzi, wreszcie doczekaliśmy się przełomu. Otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska informujące, że w wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka Usługi Komunalne „Trzebinia” wypełniła docelową pojemność wysypiska. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pan Paweł Ciećko skierował wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego o zamkniecie składowiska z uwagi na wypełnienie docelowej pojemności składowiska. Treść pisma tutaj.

Wiemy, że za wcześnie, by cieszyć się, że składowisko zostanie zamknięte z dnia na dzień. Wiemy, że przed nami jeszcze długa droga. Zapewne czeka nas jeszcze wiele zaskakujących zwrotów akcji. Ale dzisiejszy dzień będzie dla Stowarzyszenia kamieniem milowym. Zbliża nas on do upragnionego momentu, gdy zorganizujemy na terenie byłego składowiska happening, podczas którego będziemy sadzić na zrekultywowanej kwaterze drzewka i rośliny miododajne i pięknie pachnące…

Burmistrz wielokrotnie informował nas, że nie może zamknąć trzebińskiego składowiska, bo byłby to akt niegospodarności. Gmina poniosła spore koszty na budowę nowej kwatery wysypiska, więc składowisko musi być dopełnione przed ostatecznym zamknięciem. Taki dzień właśnie nastąpił!

1091 podpisów pod petycją


5 lipca 2013 21:59

1091 mieszkańców Trzebini złożyło swój podpis pod petycją do Burmistrza przeciwko budowie kompostowni w centrum miasta. Dziękujemy! Dziękujemy za poparcie naszych starań. Dziękujemy za każdy podpis, który jest wyrazem troski o przyszłość gminy oraz niezgody na utworzenie imperium śmieciowego w centrum miasta. Dziękujemy szczególnie wszystkim tym, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów. Dziękujemy, że zechcieli poświęcić swój wolny czas, by do każdego mieszkańca dotrzeć z informacją, że planowana kompostownia jest tylko z pozoru proekologiczna, a jej powstaniu przyświeca ukryty cel, jakim jest przekształcenie trzebińskiego składowiska w instalację regionalną, a co za tym idzie zwielokrotnienie strumienia odpadów przywożonych do Trzebini z całej Małopolski Zachodniej.

Zbieramy podpisy!


23 czerwca 2013 20:23

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kompostowni nadal jest w toku. Inwestor dostarczył kolejne uzupełnienia do raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzją Burmistrza Trzebini, do dnia 4 lipca, mieszkańcy mają możliwość składania swoich uwag i wniosków.

W imieniu mieszkańców przygotowaliśmy pismo wyrażające sprzeciw przeciwko budowie kompostowni w centrum miasta.

My niżej podpisani, mieszkańcy gminy Trzebinia, zgłaszamy swój zdecydowany sprzeciw przeciwko budowie kompostowni przy ulicy Piłsudskiego, na terenie dzierżawionym od Usług Komunalnych „Trzebinia”.

Raport przedstawiony przez Inwestora, wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami, nie rozwiewa naszych obaw, że jeśli budowa kompostowni w centrum miasta zostanie zrealizowana, będzie ona stanowić realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Pod inwestycję wyciętych zostanie wiele arów lasu, stanowiącego zieloną barierę, która obecnie w znacznym stopniu chroni miasto przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów. Jeśli las zostanie wycięty, trujące gazy wysypiskowe (chlorowodór, siarkowodór, amoniak i inne) oraz szkodliwe bioaerozole będą bez przeszkód rozchodzić się po całej okolicy stanowiąc zagrożenie zdrowia i życia dla mieszkańców Trzebini oraz przyległych miejscowości. Ponadto spotęguje to i tak uciążliwy już smród, odczuwalny w okolicach ulic: Piłsudskiego, Słonecznej, Strzelniczej, Nowotki i Tęczowej, który jest prawdziwą anty-wizytówką miasta, pretendującego do miana Zielonej Perły Małopolski.

Inwestor prowadzi już przy ulicy Piłsudskiego sortownię odpadów, której funkcjonowanie jest źródłem udręki mieszkańców. Sposób prowadzenia tej działalności był wielokrotnie przedmiotem kontroli różnych instytucji, które wykazywały liczne wykroczenia i naruszenia. Nie mamy podstaw, by wierzyć, że ten sam inwestor będzie przestrzegał wszelkich zaleceń i rygorów, a oddziaływanie kompostowni na środowisko zamknie się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

W myśl naczelnej zasady ochrony środowiska „lepiej zapobiegać niż leczyć”, apelujemy do władz gminy Trzebinia o podjęcie kroków, by inwestycja kompostowni nie została zrealizowana w proponowanym miejscu.

Żywimy przekonanie, że wszyscy Ci, którzy troszczą się o przyszłość miasta i o środowisko, w którym żyjemy, zechcą złożyć swój podpis.

Liczymy również na Twój podpis!

Wierzymy, że Burmistrz wydając decyzję środowiskową dla kompostowni, weźmie pod uwagę stanowisko mieszkańców sprzeciwiających się tej inwestycji. Tym bardziej, że Burmistrz – jak wynika z jego publicznych wypowiedzi w sprawie kompostowni – niechętnie widziałby w centrum Trzebini tego typu inwestycję mogącą znacząco niekorzystnie wpływać na środowisko.

Co dalej z protestem?


19 kwietnia 2013 21:38

We wrześniu 2012 roku setki mieszkańców dzielnicy Centrum złożyło podpisy pod skierowanym do Burmistrza Trzebini pismem z prośbą o interwencję w sprawie nasilających się uciążliwości ze strony składowiska śmieci przy ulicy Piłsudskiego. Pokuszę się o próbę przedstawienia, jakie były dalsze losy naszego protestu. Na wniosek Urzędu Miasta, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał na trzebińskim składowisku kontrole, które wykazały nieprawidłowości, ale nie odpowiedziały na zasadnicze pytanie – co powoduje, że począwszy od 2011 roku uciążliwości ze strony składowiska tak dramatycznie się zwiększyły.

Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zlecenie przeglądu ekologicznego, który w sposób kompleksowy zbadałby procesy zachodzące na składowisku. Niestety, Urząd Marszałkowski stoi na stanowisku, że nie ma podstaw do nałożenia obowiązku przeglądu ekologicznego. Głównie ze względu na to, że kontrole WIOŚ wykazują jedynie nieprawidłowości na składowisku, ale nie negatywne oddziaływanie na środowisko. Ignorowane są nasze obawy, że składniki gazu wysypiskowego takie, jak metan, chlorowodór, siarkowodór i amoniak, stwarzają realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Nasze postulaty, by przynajmniej jedna kontrola na składowisku odbyła się w godzinach wieczornych, kiedy gaz wysypiskowy zasnuwa cale połacie dzielnicy Centrum, nie zostały wysłuchane.

Co gorsza, istnieje obawa, że uciążliwości ze strony składowiska jeszcze się zwiększą. Może się tak stać, gdy dojdzie do realizacji kompostowni po zachodniej stronie składowiska. Pod budowę kompostowni zostanie wyciętych dziesiątki arów lasu, który obecnie stanowi zieloną barierę ochronną. Bez tej bariery ochronnej gazy wysypiskowe i szkodliwe bioaerozole będą bez przeszkód rozchodzić się po całej okolicy. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kompostowni ciągle jest w toku. Inwestor przedstawił raport, z którego wynika, że oddziaływanie kompostowni nie przekroczy granicy działek, do których tytuł prawny posiada SRS Waste Technology. Zastrzeżenia oraz uwagi do raportu Inwestora złożyła grupa mieszkańców sąsiadujących ze składowiskiem, nasze Stowarzyszenie, reprezentująca nasz kancelaria prawna SZiP, oraz biegły w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko. Burmistrz Trzebini po zapoznaniu się z treścią raportu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag oraz na podstawie uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla kompostowni.

Jaka to będzie decyzja? Pozytywna dla Inwestora, dająca zielone światło do realizacji kompostowni? A może mając na uwadze niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się pozbawienie mieszkańców Trzebini bariery ochronnej w postaci lasu nasadzonego wysiłkiem społeczeństwa w ramach rekultywacji hałd pogórniczych, Burmistrz wyda decyzję korzystną dla mieszkańców?

Wierzmy, że ziszczą się deklaracje Burmistrza o niedopuszczeniu do budowy kompostowni, złożone podczas czatu internetowego zorganizowanego przez „Przełom”. Tym bardziej, że na spotkaniu z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia w dniu 20 marca, Burmistrz ponownie zadeklarował, że SRS Waste Technology nie może liczyć na przedłużenie umowy dzierżawy działek, która wygasa 15 stycznia 2015 roku, ani na pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla kompostowni.

Drugim nurtem naszej działalności, obok zaangażowania w postępowanie w sprawie kompostowni, jest informowanie o problemach związanych z funkcjonowaniem trzebińskiego składowiska oraz sortowni i ich negatywnym oddziaływaniu na ludzi i środowisko. Udało się nam doprowadzić do spotkania z osobami, które mogą wpłynąć na poprawę naszej sytuacji, w kolejności chronologicznej:

  • ze Starostą Chrzanowskim p. Adamem Potockim,
  • z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego p. Wojciechem Kozakiem,
  • z Burmistrzem Trzebini p. Stanisławem Szczurkiem oraz Prezesem Zarządu Spółki Usługi Komunalne „Trzebinia” p. Andrzejem Smółką,
  • z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska p. Pawłem Ciećko,
  • z Posłem na Sejm RP, p. Tadeuszem Arkitem,
  • z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chrzanowie, p. Wojciechem Heitzmanem,
  • z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska p. Rafałem Rosteckim.

Na każdym z tych spotkań podnosiliśmy problem nieefektywnej – w naszej ocenie – instalacji odgazowującej. We wrześniu 2011 roku zainstalowano na trzebińskim składowisku kosztem 100 tys. złotych pochodnie spalające gaz wysypiskowy. Mimo sporych nakładów, zastosowano technologię pasywną, gdzie gaz wydobywa się pod własnym ciśnieniem. Taka technologia daje niską efektywność odbierania gazu. Pochodnie gasną, gdy stężenie metanu chwilowo spada lub w wyniku silniejszego podmuchu wiatru. Brak jest automatyki, która przy odpowiednio wysokim stężeniu gazu zapalałaby pochodnie. Dwa razy dziennie – w godzinach rannych oraz popołudniowych pochodnie zapalane są ręcznie przez pracowników składowiska. Oznacza to, że w godzinach wieczornych, nocą oraz w niedziele i święta, gaz wysypiskowy nie jest neutralizowany.

Pozwolenie zintegrowane dla trzebińskiego składowiska, będące podstawowym dokumentem normującym jego funkcjonowanie, nakazuje zastosowanie technologii aktywnej, gdzie studnie poboru gazu podłączone są do urządzeń wytwarzających podciśnienie. Metoda ta daje większą efektywność odgazowywania. Niestety, urządzenia faktycznie zainstalowane na trzebińskim składowisku nie spełniają wymogów pozwolenia zintegrowanego. Dlaczego ten fakt uszedł uwadze licznych kontroli?

Dołącz do Stowarzyszenia!


6 marca 2013 12:27

Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którym nie jest obojętne, w jakim środowisku żyją. Nie pozwól, by za Twoimi plecami podejmowano decyzje skutkujące degradacją środowiska, a których tragiczne konsekwencje będziemy ponosić jako społeczeństwo przez długie lata. Nie pozwól, by krótkowzroczne decyzje ukierunkowane wyłącznie na korzyści materialne sprowadziły na nas zagrożenie zdrowia i życia.

Potrzebne jest Twoje zaangażowanie! Dołącz do nas! Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Zwracamy się też do tych, którzy zechcą wesprzeć naszą działalność materialnie. Zachęcamy do dokonywania darowizn na konto Stowarzyszenia.  Zgromadzone fundusze pozwolą na sfinansowanie bieżącej działalności – pokrycie kosztów pomocy prawnej, zlecanych ekspertyz, drukowania ulotek, materiałów informacyjnych, opłacenie hostingu internetowego itd.

Konto: Bank BGŻ 61 2030 0045 1110 0000 0256 8440

Zielona Trzebinia – dlaczego?


7 grudnia 2012 23:10

Trzebińskie wysypisko odpadów zaczęło działalność w latach 60-tych, jako własność komunalna. Od 1993 miasto jest właścicielem wysypiska poprzez swoją spółkę Usługi Komunalne „Trzebinia”. Przez lata wysypisko ze względu na uciążliwości zapachowe oraz plagę szczurów było kłopotliwym sąsiedztwem, ale można było w jego otoczeniu w miarę normalnie żyć. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że wysypisko niedługo zostanie zamknięte, ze względu na swoje położenie w centrum miasta. Sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu w 2011 roku. Wtedy zaczęła się prawdziwa gehenna mieszkańców. Odór z terenu wysypiska przekroczył wszelkie granice. Nasze obawy, że wysypisko stanowi realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, zamieniło się w pewność.

W 2011 roku wielu z nas indywidualnie zwracało się do Urzędu Miasta z prośbą o interwencje w sprawie wysypiska. Władze lokalne pozostawały głuche na nasze prośby. Przykładem lekceważenia nas i naszych problemów niech będzie fakt, że w odpowiedzi na nasz list z dnia 13.06.2011 r w sprawie uciążliwości wysypiska, opłacani z naszych podatków urzędnicy ograniczyli się do wysłania pisma do Usług Komunalnych „Trzebinia” z prośbą o ustosunkowanie! Całe szczęście, że policja nie działa w podobny sposób, bo jakby wyglądało nasze życie, gdyby śledczy zamiast przeprowadzić rzetelne dochodzenie, wysyłali do podejrzanego uprzejme pismo z prośbą o ustosunkowanie?!

Gorące lato 2012 i obrzydliwy fetor utrzymujący się od wieczora do godzin rannych, przy całkowitej bierności władz lokalnych, był dla nas ostatecznym impulsem do działania. Połączyliśmy siły i wspólnie zaczęliśmy odkrywać coraz to nowe niepokojące fakty.

Dotarło do nas, że wysypisko wcale nie ma być zamykane, ale wręcz przeciwnie – planowany jest jego rozwój! Na jego terenie, prywatna firma z Mszany Dolnej – SRS Waste Technology, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 22.09.2009 r. zawartej z Usługami Komunalnymi „Trzebinia” prowadzi działalność z zakresu zbierania, sortowania i odzysku odpadów. Daleko posunięte są też plany budowy kompostowni o wydajności 9000 Mg /rok (ok. 24 ton / dobę).

Trzebińskie składowisko jest wymienione w aktualnym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. jako instalacja regionalna (jedna z siedmiu dla Regionu Zachodniego) do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (planowana ilość odpadów do składowania 321 tys. Mg) oraz instalacja zastępcza do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (jedna z siedmiu dla Regionu Zachodniego) o maksymalnej mocy przerobowej 40 tys. Mg/rok.

Tak więc zapewnienia włodarzy miasta, a także niektórych radnych, że wysypisko będzie likwidowane w niedalekiej przyszłości rozmijają się z prawdą!

Kolejne odkryte fakty były jeszcze bardziej bulwersujące. Firma SRS Waste Technology wybudowała budynek sortowni nie na działce wskazanej w pozwoleniu Starosty Chrzanowskiego położonej z dala od zabudowań, ale na działce 512/1, tuż przy wjeździe na wysypisko, o rzut kamieniem od budynków mieszkalnych przy ulicy Piłsudskiego. Co gorsza, pod budynek sortowni i towarzyszących instalacji wycięto las posadzony kiedyś na hałdach górniczych, stanowiący ochronny pas zieleni, chroniący nas dotąd przez uciążliwościami wysypiska. Okoliczności wydania przez Urząd Miasta pozwolenia na wycięcie tych drzew nie są jasne i są przedmiotem śledztwa.

Na te oraz inne nieprawidłowości (brak uszczelnienia podłoża terenu sortowni, nieprawidłowe magazynowanie odpadów przeznaczonych do odzysku) zareagował Starosta Chrzanowski. W piśmie  z dnia 19.09.2011 r. wezwał SRS Waste Technology do usunięcia naruszeń w terminie do 31.10.2011 r., informując, że w razie nie zastosowania, pozwolenie na działalność w zakresie zbierania i odzysku odpadów będzie cofnięte.

Niestety, w swoim kolejnym piśmie z dnia 2.11.2011 Starosta Chrzanowski zezwolił – na wniosek SRS Waste Technology – na prowadzenie działalności na działce 512/1.

Fakt ten jest dla nas całkowicie niezrozumiały. Jak mogło dojść do zalegalizowania samowoli budowlanej, w szczególności w świetle faktu, że takie położenie sortowni będzie miało tragiczny wpływ na mieszkających w pobliżu mieszkańców?!

Koleje fakty, do jakich dotarliśmy były jeszcze bardziej szokujące. Okazuje się, że SRS Waste Technology, które swoje lekceważenie dla ochrony środowiska i okolicznych mieszkańców ujawniła już przy okazji budowy sortowni, zamierza wybudować na trzebińskim wysypisku kompostownię kontenerową. Planowana kompostownia miałaby powstać tuż przy drodze wjazdowej na wysypisko. Pod jej budowę miałaby być wycięta ocalała dotąd pozostałość lasu na dawnych hałdach górniczych.

Kto ma jakiekolwiek wątpliwości, co to znaczy mieć kompostownię na swoim terenie niech poczyta informacje na temat udręki mieszkańców Lubina. Ktoś może utrzymywać, że kompostownia w Lubinie wykorzystuje przestarzałe technologie. Zachęcam więc do zapoznania się z informacjami o awarii wybudowanej za dziesiątki milionów, zaawansowanej technologicznie kompostowni w Gdańsku. Czy my w centrum miasta potrzebujemy takiego zagrożenia?! Zwłaszcza w świetle faktu, że SRS Waste Technology jest małą firmą bez dostatecznego kapitału i bez jakiegokolwiek doświadczenia w budowie tego typu instalacji.

Z niezrozumiałych względów budowa kompostowni jest aktywnie popierana przez nasze lokalne władze. Burmistrz Miasta w swojej decyzji z dnia 29.12.2011 roku, wbrew opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej kompostowni. Co skłoniło Burmistrza do podjęcia takiej autorytarnej decyzji bez upewnienia się, czy planowana inwestycja nie będzie realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców? Co sprawia, że jest przyzwolenie na niezwykle niefortunne usytuowanie kompostowni?! Dlaczego SRS Waste Technology z Mszany Dolnej jest wspierana przez nasze lokalne władze, a racje mieszańców są lekceważone?

Chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w sercu naszego miasta, za płotami naszych posesji. Chcemy mieć wpływ na to, w jakim środowisku będziemy żyli my i nasze dzieci. Nie chcemy by za naszymi plecami podejmowano decyzje o budowie kompostowni, której konsekwencje będziemy ponosić przez lata my i nasze dzieci. Dlatego założyliśmy stowarzyszenie Zielona Trzebinia.

Zielona Trzebinia